Hội đồng Quản trị

Ông Lê Anh Đức_Chủ tịch HĐQT

Bà Trần Thị Dịu Hòa

Bà Đinh Kim Nhung

Ông Lê Thanh Bình_Thành viên độc lập

Ông Nguyễn Tuấn Anh_Thành viên độc lập


Ban Điều hành

Bà Đinh Kim Nhung_Tổng giám đốc


Ban kiểm soát

Ông Ưng Tông_Trưởng Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Mộng Đào_Thành viên

Bà Lâm Thị Mỹ Hà_Thành viên