HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông

Lê Thanh Bình

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đinh Kim Nhung

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Lê Thị Mộng Đào

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông

Nguyễn Tuấn Anh

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Phạm Nguyễn Thoa

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

 

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Đinh Kim Nhung

Tổng Giám đốc

Ông

Phan Vũ Thanh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Thảo

Người phụ trách quản trị Công ty – Người phụ trách CBTT

 

 

 

BAN KIỂM SOÁT

Lâm Thị Mỹ Hà

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông

Lê Đình Minh Hiếu

Thành viên Ban Kiểm soát

Trần Thị Lý

Thành viên Ban Kiểm soát