STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý IV.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2020 20/01/2022      
2 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV.2021 20/01/2022      
3 Báo cáo tài chính Riêng Quý IV.2021 20/01/2022      
4 Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý III.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2020 19/10/2021      
5 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III/2021 19/10/2021      
6 Báo cáo tài chính Riêng Quý III/2021 19/10/2021      
7 Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Giữa niên độ năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 và LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 trong BCTC Hợp nhất đã được Công ty công bố có sự chênh lệch so với Báo 10/08/2021      
8 Báo cáo tài chính Hợp nhất Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét) 10/08/2021      
9 Báo cáo tài chính Riêng Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét) 10/08/2021      
10 Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Quý II/2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 19/07/2021      
11 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2021 19/07/2021      
12 Báo cáo tài chính Riêng Quý II/2021 19/07/2021