Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

BCTC quý 4/2017 bản đính chính Đăng ngày 15/01/2018
16-01-2018
BCTC quý 4/2017 Đăng ngày 12/01/2018 http://www.kpf.com.vn/uploads/bctc-quy-42017.pdf
12-01-2018
Giải trình BCTC Quý III/2017 Đăng ngày 19/10/2017
20-10-2017
BCTC Quý III/2017 Đăng ngày 19/10/2017
19-10-2017
BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017 BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017
26-08-2017
BCTC QUÝ II/2017 Đăng ngày 20/7/2017.
21-07-2017
BCTC Quý 1 năm 2017 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017
20-04-2017
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
05-04-2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 Báo cáo kiểm toán 2013
27-02-2017
Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 nn1
27-02-2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 BCTC đã kiểm toán 2014 – KPF
27-02-2017