STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC hợp nhất Quý I/2019 19/04/2019      
2 BCTC công ty mẹ Quý I/2019 19/04/2019      
3 Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/2018 28/03/2019      
4 BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
5 BCTC công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
6 BCTC hợp nhất quý 4/2018 18/01/2019      
7 BCTC riêng quý 4/2018 18/01/2019      
8 BCTC hợp nhất quý 3/2018 19/10/2018      
9 BCTC riêng quý 3/2018 19/10/2018      
10 BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
11 BCTC riêng bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
12 BCTC hợp nhất quý II/2018 20/07/2018