STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
2 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020      
3 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
4 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019      
5 BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
6 BCTC riêng bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
7 BCTC hợp nhất quý 2/2019 19/07/2019      
8 BCTC riêng quý 2/2019 19/07/2019      
9 BCTC hợp nhất Quý I/2019 19/04/2019      
10 BCTC công ty mẹ Quý I/2019 19/04/2019      
11 Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/2018 28/03/2019      
12 BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019