STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giải trình nguyên nhân LNST Quý I.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước 19/04/2021      
2 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2021 19/04/2021      
3 Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021 19/04/2021      
4 Giải trình nguyên nhân LNST năm 2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước 18/03/2021      
5 Báo cáo tài chính năm 2020 Hợp nhất (Đã được kiểm toán) 18/03/2021      
6 Báo cáo tài chính năm 2020 Riêng (Đã được kiểm toán) 18/03/2021      
7 Giải trình nguyên nhân LNST trong Báo cáo tài chính của Quý IV/2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý III/2020 sang lãi ở Quý IV/2020 20/01/2021      
8 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2020 20/01/2021      
9 Báo cáo tài chính Riêng Quý IV/2020 20/01/2021      
10 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý III/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lãi ở Quý II/2020 sang lỗ ở Quý III/2020 20/10/2020      
11 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020 20/10/2020      
12 Báo cáo tài chính riêng Quý III/2020 20/10/2020