STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 14/10/2020      
2 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 14/08/2020      
3 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
4 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
5 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý II/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý I/2020 sang lãi ở Quý II/2020 20/07/2020      
6 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 20/07/2020      
7 Báo cáo tài chính riêng Quý II/2020 20/07/2020      
8 Công văn giải trình nguyên nhân LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST Q1/2020 bị lỗ 20/04/2020      
9 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 20/04/2020      
10 Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 20/04/2020      
11 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 24/03/2020      
12 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020