STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Giữa niên độ năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 và LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 trong BCTC Hợp nhất đã được Công ty công bố có sự chênh lệch so với Báo 10/08/2021      
2 Báo cáo tài chính Hợp nhất Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét) 10/08/2021      
3 Báo cáo tài chính Riêng Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét) 10/08/2021      
4 Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Quý II/2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 19/07/2021      
5 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2021 19/07/2021      
6 Báo cáo tài chính Riêng Quý II/2021 19/07/2021      
7 Giải trình nguyên nhân LNST Quý I.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước 19/04/2021      
8 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2021 19/04/2021      
9 Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021 19/04/2021      
10 Giải trình nguyên nhân LNST năm 2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước 18/03/2021      
11 Báo cáo tài chính năm 2020 Hợp nhất (Đã được kiểm toán) 18/03/2021      
12 Báo cáo tài chính năm 2020 Riêng (Đã được kiểm toán) 18/03/2021