STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
2 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 20/01/2020      
3 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
4 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020      
5 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
6 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019      
7 BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
8 BCTC riêng bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
9 BCTC hợp nhất quý 2/2019 19/07/2019      
10 BCTC riêng quý 2/2019 19/07/2019      
11 BCTC hợp nhất Quý I/2019 19/04/2019      
12 BCTC công ty mẹ Quý I/2019 19/04/2019