STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giải trình nguyên nhân LNST trong Báo cáo tài chính của Quý IV/2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý III/2020 sang lãi ở Quý IV/2020 20/01/2021      
2 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2020 20/01/2021      
3 Báo cáo tài chính Riêng Quý IV/2020 20/01/2021      
4 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý III/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lãi ở Quý II/2020 sang lỗ ở Quý III/2020 20/10/2020      
5 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020 20/10/2020      
6 Báo cáo tài chính riêng Quý III/2020 20/10/2020      
7 Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 14/10/2020      
8 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 14/08/2020      
9 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
10 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
11 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý II/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý I/2020 sang lãi ở Quý II/2020 20/07/2020      
12 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 20/07/2020