STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
2 BCTC quý 4/2017 bản đính chính 16/01/2018      
3 BCTC quý 4/2017 12/01/2018      
4 Giải trình BCTC Quý III/2017 20/10/2017      
5 BCTC Quý III/2017 19/10/2017      
6 BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017 26/08/2017      
7 BCTC QUÝ II/2017 21/07/2017      
8 BCTC Quý 1 năm 2017 20/04/2017      
9 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017      
10 BCTC hợp nhất quý 2/2018 20/07/2018      
11 Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 27/02/2017      
12 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 27/02/2017