STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC riêng quý 2/2019 19/07/2019      
2 BCTC hợp nhất Quý I/2019 19/04/2019      
3 BCTC công ty mẹ Quý I/2019 19/04/2019      
4 Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/2018 28/03/2019      
5 BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
6 BCTC công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
7 BCTC hợp nhất quý 4/2018 18/01/2019      
8 BCTC riêng quý 4/2018 18/01/2019      
9 BCTC hợp nhất quý 3/2018 19/10/2018      
10 BCTC riêng quý 3/2018 19/10/2018      
11 BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
12 BCTC riêng bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018