STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tài chính riêng Quý II/2020 20/07/2020      
2 Công văn giải trình nguyên nhân LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST Q1/2020 bị lỗ 20/04/2020      
3 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 20/04/2020      
4 Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 20/04/2020      
5 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận BCTC năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 24/03/2020      
6 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
7 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
8 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 20/01/2020      
9 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
10 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020      
11 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
12 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019