STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giải trình BCTC Quý III/2017 20/10/2017      
2 BCTC Quý III/2017 19/10/2017      
3 BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017 26/08/2017      
4 BCTC QUÝ II/2017 21/07/2017      
5 BCTC Quý 1 năm 2017 20/04/2017      
6 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017      
7 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
8 BCTC hợp nhất quý 2/2018 20/07/2018      
9 Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 27/02/2017      
10 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 27/02/2017      
11 Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 27/02/2017      
12 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 27/02/2017