STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017 26/08/2017      
2 BCTC QUÝ II/2017 21/07/2017      
3 BCTC Quý 1 năm 2017 20/04/2017      
4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017      
5 Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021 19/04/2021      
6 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
7 BCTC hợp nhất quý 2/2018 20/07/2018      
8 Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 27/02/2017      
9 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 27/02/2017      
10 Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 27/02/2017      
11 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 27/02/2017      
12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ( 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015) 27/02/2017