Trang chủ Bộ máy lãnh đạo  »  Giới thiệu  » 

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty như sau:

  • Ông Dương Minh Đức - Chủ tịch HĐQT
  • Ông Đoàn Minh Tuấn -  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  • Ông Đặng Quang Thái -  Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT
  • Bà Tạ Thị Dinh - Thành viên HDDQT độc lập

 

Ban kiểm soát

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ. Cơ cấu BKS hiện nay của Công ty như sau:

  • Ông Nguyễn Hồng Quân Trưởng ban
  • ÔngPhạm Hồng Hà Thành viên
  • Hoàng Thị Tuyết Mai Thành viên

 

Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc bao gồm 02 thành viên sau:

  • ÔngĐoàn Minh Tuấn Tổng Giám đốc
  • Ông Bùi Minh Cường Phó Tổng Giám Đốc
 

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.