Cổ đông

Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ

Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ

NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

CBTT kí hợp đồng kiểm toán

Đăng ngày 14/7/2017.

BCTC QUÝ II/2017

Đăng ngày 20/7/2017.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

BCTC Quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Báo cáo thường niên 2016

Báo cáo thường niên 2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.