Cổ đông

BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017

BCTC giữa niên độ đã soát xét 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng

Bản cung cấp thông tin Kế toán trưởng

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017

Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ

Bản cung cấp thông tin Phó TGĐ

NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

CBTT kí hợp đồng kiểm toán

Đăng ngày 14/7/2017.

BCTC QUÝ II/2017

Đăng ngày 20/7/2017.

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

BCTC Quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.