Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

1
17-01-2018
3
BCTC quý 4/2017 bản đính chính Đăng ngày 15/01/2018
16-01-2018
4
BCTC quý 4/2017 Đăng ngày 12/01/2018 http://www.kpf.com.vn/uploads/bctc-quy-42017.pdf
12-01-2018
5
Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT Đăng ngày 12/01/2018Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
12-01-2018
6
11-01-2018
7
10-01-2018
10
Nghị quyết HĐQT số 01.2018 Đăng ngày 06/01/2018 Nghị quyết HĐQT số 01/2018/KPF/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Dương Minh Đức, bầu bổ sung ông Kiều Xuân Nam làm Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Kim Anh...
06-01-2018
16
Giải trình BCTC Quý III/2017 Đăng ngày 19/10/2017
20-10-2017
17
BCTC Quý III/2017 Đăng ngày 19/10/2017
19-10-2017