Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty

Ngày đăng: 17/08/2020
Biên bản họp số 05/2020/KPF/BB-HĐQT và Nghị quyết số 05/2020/KPF/NQ-HĐQT ký ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty