Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14-09-2017
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
27-04-2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
13-04-2017
Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017
12-04-2017
CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
24-03-2017
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6/3/2015 Nghị quyết số 04 ngày 6-3 ĐHĐCĐ; BB họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6-3 ĐHĐCĐ
27-02-2017
CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015 Tài liệu họp DHDCD bất thường KPF năm 2015 ngày 29-10-2015
27-02-2017
27-02-2017
27-02-2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 To trinh moi baocaodaihoi Tai lieu hop
27-02-2017