STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 30/08/2019      
2 Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở 29/08/2019      
3 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS 23/08/2019      
4 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT 23/08/2019      
5 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 14/08/2019      
6 NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019 23/07/2019      
7 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019 23/04/2019      
8 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS 12/04/2019      
9 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT 12/04/2019      
10 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi 12/04/2019      
11 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/04/2019      
12 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 13/03/2019