STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 12/12/2019      
2 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 10/12/2019      
3 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 28/11/2019      
4 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 19/11/2019      
5 Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 15/11/2019      
6 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 31/10/2019      
7 NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 30/08/2019      
8 Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở 29/08/2019      
9 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS 23/08/2019      
10 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT 23/08/2019      
11 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 14/08/2019      
12 NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019 23/07/2019