STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 18/06/2018      
2 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 31/05/2018      
3 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
4 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
5 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 04/10/2017      
8 CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/09/2017      
9 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017      
10 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 13/04/2017      
11 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 12/04/2017      
12 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 24/03/2017