Đầu tư tài chính

Liên kết phát triển nhà ở và  Đô thị

Liên kết phát triển nhà ở và Đô thị

Công ty hiện đang nắm giữ 26,67% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô […]

Đối tác chiến lược về cát vàng Sông Lô

Đối tác chiến lược về cát vàng Sông Lô

Đường sông thuận lợi cũng như việc có bến bãi chứa vật liệu là cơ sở để Công ty có nguồn […]

Đối tác chiến lược về cát biển tại Bình Định

Đối tác chiến lược về cát biển tại Bình Định

Loại dự án: Mua, vận tải và xuất khẩu cát biển Quy mô: 5 triệu m3/năm Tiến độ: Đang khai […]

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.