Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán)

Ngày đăng: 14/10/2020
Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh,