STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Ngày 31.3.2020 03/04/2020      
2 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019      
3 Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.2019 27/09/2019      
4 Điều lệ công ty 06/06/2019