STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 05.01.2022) 20/01/2022      
2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 29/09/2021) 19/10/2021      
3 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 29/04/2021      
4 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 29/04/2021      
5 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2021) 29/04/2021      
6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2021)) 29/04/2021      
7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2020) 19/10/2020      
8 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Ngày 31.3.2020 03/04/2020      
9 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019      
10 Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.2019 27/09/2019      
11 Điều lệ công ty 06/06/2019