STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Được sửa đổi, bổ sung ngày 17/10/2020) 19/10/2020      
2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Ngày 31.3.2020 03/04/2020      
3 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019      
4 Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.2019 27/09/2019      
5 Điều lệ công ty 06/06/2019