Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý III.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2020

Ngày đăng: 19/10/2021
Giải trình nguyên nhân Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố BCTC Quý III.2021 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm 2020