Giới thiệu

HỒ SƠ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) được thành lập vào ngày 04/06/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu số 0103025669do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2009

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty như sau

Bài viết mới

Copyright © 2015 - 2017 KPF. All rights reserved.