Giới thiệu

Giới thiệu

1
HỒ SƠ CÔNG TY Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) được thành lập vào ngày 04/06/2009 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần đầu số 0103025669do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/06/2009
27-02-2017
2
BỘ MÁY LÃNH ĐẠO Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Cơ cấu HĐQT hiện nay của Công ty như sau
27-02-2017