Nghị quyết của HĐQT bầu ông Lê Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

Ngày đăng: 28/04/2021
Nghị quyết của HĐQT bầu ông Lê Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024