Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/2020

Ngày đăng: 09/09/2020
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đinh Thị Thu Hiền kể từ ngày 09/9/2020 và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/2020
Bản cung cấp thông tin của ông Phan Vũ Thanh