Thông tin công bố

Nghị quyết HĐQT số 01.2018

Đăng ngày 06/01/2018
Nghị quyết HĐQT số 01/2018/KPF/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Dương Minh Đức, bầu bổ sung ông Kiều Xuân Nam làm Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Kim Anh, thay đổi Kế toán trưởng công ty.
 
Bài viết tiếp theo