STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/2020 09/09/2020      
2 Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty 17/08/2020      
3 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 14/08/2020      
4 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
5 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
6 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý II/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý I/2020 sang lãi ở Quý II/2020 20/07/2020      
7 Công bố thông tin về việc Đính chính nội dung Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 06/08/2020      
8 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 20/07/2020      
9 Báo cáo tài chính riêng Quý II/2020 20/07/2020      
10 Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 17/06/2020      
11 Công văn giải trình nguyên nhân LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST Q1/2020 bị lỗ 20/04/2020      
12 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020 20/04/2020      
13 Báo cáo tài chính riêng Quý I/2020 20/04/2020      
14 Báo cáo thường niên năm 2019 08/04/2020      
15 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Ngày 31.3.2020 03/04/2020      
16 Thông báo hủy bỏ hiệu lực GUQ CBTT cho bà Lưu Thị Phượng, ủy quyền CBTT cho bà Phạm Thị Thu Thảo 01/04/2020      
17 Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
18 NQ bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGĐ kiêm Người ĐDPL và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020