STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 19/10/2020      
2 Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 14/10/2020      
3 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý III/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lãi ở Quý II/2020 sang lỗ ở Quý III/2020 20/10/2020      
4 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 23/09/2020      
5 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020 20/10/2020      
6 Báo cáo tài chính riêng Quý III/2020 20/10/2020      
7 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/2020 09/09/2020      
8 Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 14/10/2020      
9 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty 17/08/2020      
10 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính bán niên năm 2020: LNST 6 tháng đầu năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 14/08/2020      
11 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
12 Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (Đã soát xét) 14/08/2020      
13 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý II/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý I/2020 sang lãi ở Quý II/2020 20/07/2020      
14 Công bố thông tin về việc Đính chính nội dung Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 06/08/2020      
15 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2020 20/07/2020      
16 Báo cáo tài chính riêng Quý II/2020 20/07/2020      
17 Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 17/06/2020      
18 Công văn giải trình nguyên nhân LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST Q1/2020 bị lỗ 20/04/2020