STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 21/09/2021      
2 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital 20/08/2021      
3 CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 30/06/2021      
4 Nghị quyết của HĐQT V/v Chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Giai đoạn 1) 09/06/2021      
5 Bản CBTT Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/05/2021      
6 Thay đổi Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 04/05/2021      
7 Bản cung cấp thông tin của ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Nguyễn Thoa 28/04/2021      
8 Nghị quyết của HĐQT bầu ông Lê Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 28/04/2021      
9 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 14/04/2021      
10 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn 07/04/2021      
11 Nghị quyết của HĐQT V/v Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn 07/04/2021      
12 Báo cáo thường niên năm 2020 06/04/2021      
13 Công bố thông tin về việc Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn 05/04/2021      
14 CBTT nhận Văn bản xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của UBCK Nhà nước 02/04/2021      
15 Biểu mẫu Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 - 2024 31/03/2021      
16 Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Giữa niên độ năm 2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 và LNST lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 trong BCTC Hợp nhất đã được Công ty công bố có sự chênh lệch so với Báo 10/08/2021      
17 Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh nhiệm kỳ 2020 - 2024 31/03/2021      
18 Báo cáo tài chính Hợp nhất Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét) 10/08/2021