STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 13/03/2019      
2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 23/01/2019      
3 BCTC hợp nhất quý 4/2018 18/01/2019      
4 BCTC riêng quý 4/2018 18/01/2019      
5 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - TV HĐQT độc lập 28/12/2018      
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - thành viên HĐQT độc lập 11/12/2018      
7 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh 03/12/2018      
8 BCTC hợp nhất quý 3/2018 19/10/2018      
9 BCTC riêng quý 3/2018 19/10/2018      
10 Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền 05/10/2018      
11 Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 11/09/2018      
12 Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 07/09/2018      
13 BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
14 BCTC riêng bán niên soát xét năm 2018 09/08/2018      
15 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 27/07/2018      
16 BCTC hợp nhất quý II/2018 20/07/2018      
17 BCTC riêng Quý 2/2018 20/07/2018      
18 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ 16/07/2018