STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ 30/11/2021      
2 Bản cung cấp thông tin của các thành viên Ban kiểm toán nội bộ 24/11/2021      
3 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2021/KPF/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 16/11/2021      
4 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ là Bà Lê Thị Mộng Đào – Thành viên Hội đồng quản trị. 15/11/2021      
5 Thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) 10/11/2021      
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Bà Lê Thị Mộng Đào - Thành viên HĐQT 05/11/2021      
7 Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài 11/10/2021      
8 Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 21/09/2021      
9 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital 20/08/2021      
10 CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 30/06/2021      
11 Nghị quyết của HĐQT V/v Chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Giai đoạn 1) 09/06/2021      
12 Bản CBTT Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/05/2021      
13 Thay đổi Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 04/05/2021      
14 Bản cung cấp thông tin của ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Nguyễn Thoa 28/04/2021      
15 Nghị quyết của HĐQT bầu ông Lê Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 28/04/2021      
16 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 14/04/2021      
17 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn 07/04/2021      
18 Nghị quyết của HĐQT V/v Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn 07/04/2021