STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 12/04/2017      
2 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 10/07/2017      
3 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 05/04/2017      
4 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 24/03/2017      
5 Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty 12/06/2017      
6 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6 09/06/2017      
7 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 20/03/2020      
8 BCTC hợp nhất quý 2/2018 20/07/2018      
9 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi bổ sung ngày 02.3.2018 02/03/2018      
10 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 15/2016/NQ – HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm thành viên HĐQT 27/02/2017      
11 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ- HĐQT về việc : Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam 27/02/2017      
12 KPF : Cổ đông Nguyễn Bích Phượng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 27/02/2017      
13 CBTT : Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thanh Hoa và từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn, bầu bổ sung ông Dương Minh Đức nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP 27/02/2017      
14 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 19/2016/NQ- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân từ ngày 21/11/2016, bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành làm TV.HĐQT từ ngày 23/11/2016 27/02/2017      
15 CBTT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2016/NQ – KPF thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa từ ngày 25/11/2016, bầu bổ sung ông Đặng Quang Thái làm TV HĐQT từ ngày 25/11/2016 27/02/2017      
16 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 27/02/2017      
17 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6/3/2015 27/02/2017      
18 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015 27/02/2017