STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 27/02/2017      
2 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 27/02/2017