STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 27/02/2017      
2 Thông tin ứng viên thành viên BKS 27/02/2017      
3 Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 27/02/2017      
4 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 27/02/2017      
5 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 27/02/2017      
6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 21-10-2016 27/02/2017      
7 CBTT : Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 27/02/2017      
8 Báo cáo thường niên năm 2015 27/02/2017      
9 Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 27/02/2017      
10 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 27/02/2017      
11 Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 27/02/2017      
12 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 27/02/2017      
13 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ( 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015) 27/02/2017      
14 Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 27/02/2017      
15 Công bố thông tin : Báo cáo Tài chính quý 1/2016 27/02/2017      
16 CBTT : Báo cáo tài chính quý II/2016 27/02/2017      
17 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 27/02/2017      
18 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 27/02/2017