STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2013 27/02/2017      
2 Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 27/02/2017      
3 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 27/02/2017      
4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ( 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015) 27/02/2017      
5 Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 27/02/2017      
6 Công bố thông tin : Báo cáo Tài chính quý 1/2016 27/02/2017      
7 CBTT : Báo cáo tài chính quý II/2016 27/02/2017      
8 Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016 27/02/2017      
9 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 27/02/2017