STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 15/11/2019      
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 19/09/2019      
3 NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng mới 04/09/2019      
4 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 31/10/2019      
5 NQ HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ mới 30/08/2019      
6 NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 30/08/2019      
7 Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở 29/08/2019      
8 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS 23/08/2019      
9 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT 23/08/2019      
10 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Anh Đức 23/08/2019      
11 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Đinh Kim Nhung 23/08/2019      
12 Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Hoài Anh 23/08/2019      
13 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 23/08/2019      
14 BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
15 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 14/08/2019      
16 BCTC riêng bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
17 Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019 23/07/2019      
18 NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019 23/07/2019