STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2019 20/01/2020      
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
3 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
4 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020      
5 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Thị Dịu Hòa 31/10/2019      
6 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
7 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019      
8 Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020      
9 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019      
10 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020      
11 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hùng Cường 04/10/2019      
12 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020      
13 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc 04/10/2019      
14 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 25/02/2020      
15 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019      
16 Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn - Kiều Xuân Nam 01/10/2019      
17 Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 12/12/2019      
18 Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.2019 27/09/2019