STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Đơn từ nhiệm của ông Lê Anh Đức và ông Nguyễn Viết Tuấn 31/03/2021      
2 Báo cáo tài chính Riêng Giữa niên độ năm 2021 (Đã được soát xét) 10/08/2021      
3 Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 30/03/2021      
4 Giải trình nguyên nhân LNST TNDN tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC Quý II/2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm 2020 19/07/2021      
5 Công bố thông tin Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 30/03/2021      
6 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II/2021 19/07/2021      
7 Nghị quyết số 08/2021/KPF/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng. 30/03/2021      
8 Báo cáo tài chính Riêng Quý II/2021 19/07/2021      
9 Đính chính thông tin số lượng cổ phiếu được phân phối cho Nhà đầu tư trên Nghị quyết ngày 24/3/2021 25/03/2021      
10 Giải trình nguyên nhân LNST Quý I.2021 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước 19/04/2021      
11 Đính chính thông tin Nhà đầu tư trên Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kết quả tổng hợp việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết 24/03/2021      
12 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2021 19/04/2021      
13 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua kết quả tổng hợp việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết 24/03/2021      
14 Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021 19/04/2021      
15 HĐQT Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn 10/03/2021      
16 Giải trình nguyên nhân LNST năm 2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước 18/03/2021      
17 CBTT về việc chốt Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/03/2021      
18 Báo cáo tài chính năm 2020 Hợp nhất (Đã được kiểm toán) 18/03/2021