STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 23/08/2019      
2 BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
3 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 14/08/2019      
4 BCTC riêng bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
5 Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019 23/07/2019      
6 NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019 23/07/2019      
7 BCTC hợp nhất quý 2/2019 19/07/2019      
8 BCTC riêng quý 2/2019 19/07/2019      
9 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Thị Dịu Hòa 15/07/2019      
10 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Quỳnh 15/07/2019      
11 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 20/06/2019      
12 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 11/06/2019      
13 NQ HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 10/06/2019      
14 Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
15 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
16 Thông báo trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
17 Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
18 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 16/05/2019