STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
2 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019      
3 Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020      
4 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019      
5 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020      
6 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hùng Cường 04/10/2019      
7 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020      
8 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc 04/10/2019      
9 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 25/02/2020      
10 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019      
11 Thông báo về ngày không còn là cổ đông lớn - Kiều Xuân Nam 01/10/2019      
12 Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 12/12/2019      
13 Điều lệ sửa đổi ngày 27.09.2019 27/09/2019      
14 Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa - thành viên HĐQT 27/09/2019      
15 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 10/12/2019      
16 Thông báo đăng ký giao dịch của Chủ tịch HĐQT Lê Anh Đức 27/09/2019      
17 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 28/11/2019      
18 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 26/09/2019