STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 BCTC hợp nhất quý 2/2019 19/07/2019      
2 BCTC riêng quý 2/2019 19/07/2019      
3 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Thị Dịu Hòa 15/07/2019      
4 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Quỳnh 15/07/2019      
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 20/06/2019      
6 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 11/06/2019      
7 NQ HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 10/06/2019      
8 Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
9 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
10 Thông báo trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
11 Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
12 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
13 Nghị quyết HDDQT thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 07/05/2019      
14 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019 23/04/2019      
15 BCTC hợp nhất Quý I/2019 19/04/2019      
16 BCTC công ty mẹ Quý I/2019 19/04/2019      
17 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS 12/04/2019      
18 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT 12/04/2019