STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu 26/02/2021      
2 Báo cáo tài chính năm 2020 Riêng (Đã được kiểm toán) 18/03/2021      
3 Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ) 23/02/2021      
4 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ 23/02/2021      
5 Giải trình nguyên nhân LNST trong Báo cáo tài chính của Quý IV/2020 thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lỗ ở Quý III/2020 sang lãi ở Quý IV/2020 20/01/2021      
6 Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 28/01/2021      
7 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/2020 20/01/2021      
8 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021      
9 Báo cáo kết quả trả cổ phiếu bằng cổ tức 28/01/2021      
10 Báo cáo tài chính Riêng Quý IV/2020 20/01/2021      
11 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty 19/01/2021      
12 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 19/01/2021      
13 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 06/01/2021      
14 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 06/01/2021      
15 Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 06/01/2021      
16 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 19/10/2020      
17 Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 14/10/2020      
18 Giải trình nguyên nhân Báo cáo tài chính Quý III/2020 có LNST thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước và LNST chuyển từ lãi ở Quý II/2020 sang lỗ ở Quý III/2020 20/10/2020