STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Thông báo đăng ký giao dịch của Trần Thị Dịu Hòa - thành viên HĐQT 27/09/2019      
2 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 10/12/2019      
3 Thông báo đăng ký giao dịch của Chủ tịch HĐQT Lê Anh Đức 27/09/2019      
4 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 28/11/2019      
5 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 26/09/2019      
6 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 19/11/2019      
7 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Đặng Quang Thái 25/09/2019      
8 Thông báo thay đổi mẫu dấu 24/09/2019      
9 Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 15/11/2019      
10 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 19/09/2019      
11 NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng mới 04/09/2019      
12 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 31/10/2019      
13 NQ HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ mới 30/08/2019      
14 NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 30/08/2019      
15 Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở 29/08/2019      
16 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS 23/08/2019      
17 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT 23/08/2019      
18 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Anh Đức 23/08/2019