STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết HDDQT thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 07/05/2019      
2 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019 23/04/2019      
3 BCTC hợp nhất Quý I/2019 19/04/2019      
4 BCTC công ty mẹ Quý I/2019 19/04/2019      
5 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS 12/04/2019      
6 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT 12/04/2019      
7 Đơn từ nhiệm thành viên BKS 04/04/2019      
8 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 04/04/2019      
9 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi 12/04/2019      
10 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/04/2019      
11 Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/2018 28/03/2019      
12 BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
13 BCTC công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
14 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 13/03/2019      
15 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 23/01/2019      
16 BCTC hợp nhất quý 4/2018 18/01/2019      
17 BCTC riêng quý 4/2018 18/01/2019      
18 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - TV HĐQT độc lập 28/12/2018