STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 19/11/2019      
2 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Đặng Quang Thái 25/09/2019      
3 Thông báo thay đổi mẫu dấu 24/09/2019      
4 Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 15/11/2019      
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 19/09/2019      
6 NQ HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng mới 04/09/2019      
7 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 31/10/2019      
8 NQ HĐQT bầu chủ tịch HĐQT và TGĐ mới 30/08/2019      
9 NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 30/08/2019      
10 Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở 29/08/2019      
11 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS 23/08/2019      
12 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT 23/08/2019      
13 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Anh Đức 23/08/2019      
14 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Đinh Kim Nhung 23/08/2019      
15 Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Hoài Anh 23/08/2019      
16 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 23/08/2019      
17 BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
18 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 14/08/2019