STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Đinh Kim Nhung 23/08/2019      
2 Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Hoài Anh 23/08/2019      
3 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 23/08/2019      
4 BCTC hợp nhất bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
5 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 14/08/2019      
6 BCTC riêng bán niên soát xét 2019 14/08/2019      
7 Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019 23/07/2019      
8 NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019 23/07/2019      
9 BCTC hợp nhất quý 2/2019 19/07/2019      
10 BCTC riêng quý 2/2019 19/07/2019      
11 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Thị Dịu Hòa 15/07/2019      
12 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Quỳnh 15/07/2019      
13 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 20/06/2019      
14 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 11/06/2019      
15 NQ HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 10/06/2019      
16 Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
17 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
18 Thông báo trả cổ tức năm 2018 16/05/2019