STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Đơn từ nhiệm thành viên BKS 04/04/2019      
2 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 04/04/2019      
3 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi 12/04/2019      
4 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/04/2019      
5 Giải trình chênh lệch số liệu giữa BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán và BCTC hợp nhất Quý 4/2018 28/03/2019      
6 BCTC hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
7 BCTC công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán 27/03/2019      
8 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 13/03/2019      
9 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 23/01/2019      
10 BCTC hợp nhất quý 4/2018 18/01/2019      
11 BCTC riêng quý 4/2018 18/01/2019      
12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - TV HĐQT độc lập 28/12/2018      
13 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - thành viên HĐQT độc lập 11/12/2018      
14 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh 03/12/2018      
15 BCTC hợp nhất quý 3/2018 19/10/2018      
16 BCTC riêng quý 3/2018 19/10/2018      
17 Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền 05/10/2018      
18 Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 11/09/2018