STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
2 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 28/04/2021      
3 Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 20/01/2020      
4 Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Bổ sung) 26/04/2021      
5 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 20/01/2020      
6 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Thị Dịu Hòa 31/10/2019      
7 Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021      
8 Báo cáo tài chính riêng quý III/2019 29/10/2019      
9 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021      
10 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 29/10/2019      
11 Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020      
12 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019      
13 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020      
14 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Hùng Cường 04/10/2019      
15 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020      
16 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Lê Thị Ngọc 04/10/2019      
17 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 25/02/2020      
18 Điều lệ sửa đổi ngày 11.12.2019 12/12/2019