STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 09/03/2018      
2 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
3 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
4 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
5 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
6 BCTC kiểm toán năm 2017 10/02/2018      
7 Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS 08/02/2018      
8 Điều lệ công ty 06/06/2019      
9 Báo cáo quản trị 02/02/2018      
10 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 26/01/2018      
11 Nghị quyết HĐQT số 07/2018/KPF/NQ-HĐQT 25/01/2018      
12 Nghị quyết HĐQT số 06/2018/KPF/NQ-HĐQT 17/01/2018      
13 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty con của KPF 17/01/2018      
14 BCTC quý 4/2017 bản đính chính 16/01/2018      
15 BCTC quý 4/2017 12/01/2018      
16 Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT 12/01/2018      
17 Nghị quyết HĐQT số 04/2018/KPF/NQ-HĐQT 11/01/2018      
18 Nghị quyết HĐQT số 03/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018