STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 28/04/2021      
2 Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Bổ sung) 26/04/2021      
3 Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021      
4 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021      
5 Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020      
6 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020      
7 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020      
8 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 25/02/2020      
9 Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 12/12/2019      
10 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 10/12/2019      
11 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 28/11/2019      
12 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 19/11/2019