STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 29/09/2021      
2 Tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021) 13/09/2021      
3 Thông báo xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản (Năm 2021) 13/09/2021      
4 Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 19/08/2021      
5 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 28/04/2021      
6 Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Bổ sung) 26/04/2021      
7 Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021      
8 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 07/04/2021      
9 Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020      
10 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020      
11 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020      
12 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 25/02/2020