STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 31/03/2020      
2 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 30/03/2020      
3 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 20/03/2020      
4 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 25/02/2020      
5 Biên bản + Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 12/12/2019      
6 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 10/12/2019      
7 Tài liệu bổ sung họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 28/11/2019      
8 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 19/11/2019      
9 Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 15/11/2019      
10 Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2019 31/10/2019      
11 NQ và BB họp ĐHĐCĐ bất thường 2019 30/08/2019      
12 Sửa đổi Tờ trình số 3 thay đổi địa chỉ trụ sở 29/08/2019