STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT 12/04/2019      
2 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi 12/04/2019      
3 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/04/2019      
4 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 13/03/2019      
5 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 18/06/2018      
6 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 31/05/2018      
7 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
8 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
9 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
10 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 04/10/2017      
12 CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/09/2017