STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS 23/08/2019      
2 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT 23/08/2019      
3 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2019 14/08/2019      
4 NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019 23/07/2019      
5 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019 23/04/2019      
6 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS 12/04/2019      
7 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT 12/04/2019      
8 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi 12/04/2019      
9 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/04/2019      
10 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 13/03/2019      
11 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 18/06/2018      
12 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 31/05/2018