STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 NQ HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2019 23/07/2019      
2 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019 23/04/2019      
3 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào BKS 12/04/2019      
4 Đơn đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên bầu vào HĐQT 12/04/2019      
5 Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019 bổ sung, sửa đổi 12/04/2019      
6 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 04/04/2019      
7 Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2019 13/03/2019      
8 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018 18/06/2018      
9 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 31/05/2018      
10 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
11 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
12 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018