STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 07/03/2018      
2 Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 01/03/2018      
3 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 (bổ sung) 23/02/2018      
4 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 04/10/2017      
6 CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/09/2017      
7 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017      
8 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 13/04/2017      
9 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 12/04/2017      
10 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 24/03/2017      
11 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi bổ sung ngày 02.3.2018 02/03/2018      
12 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6/3/2015 27/02/2017