STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/02/2018      
2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 04/10/2017      
3 CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/09/2017      
4 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017      
5 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 13/04/2017      
6 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 12/04/2017      
7 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 24/03/2017      
8 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi bổ sung ngày 02.3.2018 02/03/2018      
9 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6/3/2015 27/02/2017      
10 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015 27/02/2017      
11 Công bố thông tin về Nghị Quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 29/10/2015 27/02/2017      
12 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 27/02/2017