STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 27/04/2017      
2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 13/04/2017      
3 Công bố thông tin nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017 12/04/2017      
4 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 24/03/2017      
5 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 sửa đổi bổ sung ngày 02.3.2018 02/03/2018      
6 Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ số 04 ngày 6/3/2015 27/02/2017      
7 CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2015 27/02/2017      
8 Công bố thông tin về Nghị Quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2015 ngày 29/10/2015 27/02/2017      
9 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 27/02/2017      
10 Thông tin ứng viên thành viên BKS 27/02/2017      
11 Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 27/02/2017      
12 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 27/02/2017