STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 27/02/2017      
2 CBTT : Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 27/02/2017      
3 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 21-10-2016 27/02/2017      
4 CBTT : Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 27/02/2017