Thông tin công bố

Thông tin công bố

17-01-2018
Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT Đăng ngày 12/01/2018Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
12-01-2018
11-01-2018
10-01-2018
Nghị quyết HĐQT số 01.2018 Đăng ngày 06/01/2018 Nghị quyết HĐQT số 01/2018/KPF/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với ông Dương Minh Đức, bầu bổ sung ông Kiều Xuân Nam làm Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Kim Anh...
06-01-2018