STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 19/10/2020      
2 Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 14/10/2020      
3 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 23/09/2020      
4 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/2020 09/09/2020      
5 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty 17/08/2020      
6 Công bố thông tin về việc Đính chính nội dung Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 06/08/2020      
7 Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 17/06/2020      
8 Thông báo hủy bỏ hiệu lực GUQ CBTT cho bà Lưu Thị Phượng, ủy quyền CBTT cho bà Phạm Thị Thu Thảo 01/04/2020      
9 Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
10 NQ bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGĐ kiêm Người ĐDPL và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
11 Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính 27/11/2019      
12 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Lê Anh Đức 04/11/2019