STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Thông báo trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
2 Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
3 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
4 Nghị quyết HDDQT thông qua kế hoạch triển khai và hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 07/05/2019      
5 Đơn từ nhiệm thành viên BKS 04/04/2019      
6 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 04/04/2019      
7 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 23/01/2019      
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - TV HĐQT độc lập 28/12/2018      
9 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - thành viên HĐQT độc lập 11/12/2018      
10 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh 03/12/2018      
11 Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền 05/10/2018      
12 Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 11/09/2018