STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo tiến độ và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 21/09/2021      
2 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital 20/08/2021      
3 CBTT Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 30/06/2021      
4 Nghị quyết của HĐQT V/v Chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Giai đoạn 1) 09/06/2021      
5 Bản CBTT Phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/05/2021      
6 Thay đổi Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 04/05/2021      
7 Bản cung cấp thông tin của ông Lê Thanh Bình và bà Phạm Nguyễn Thoa 28/04/2021      
8 Nghị quyết của HĐQT bầu ông Lê Thanh Bình là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 28/04/2021      
9 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 14/04/2021      
10 Nghị quyết của HĐQT V/v Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn 07/04/2021      
11 Nghị quyết của HĐQT V/v Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn 07/04/2021      
12 Báo cáo thường niên năm 2020 06/04/2021