STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 CBTT về việc chốt Danh sách Cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 08/03/2021      
2 Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu 26/02/2021      
3 Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Sau đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ) 23/02/2021      
4 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ 23/02/2021      
5 Công bố thông tin về việc Thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 28/01/2021      
6 Báo cáo kết quả trả cổ phiếu bằng cổ tức 28/01/2021      
7 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Công ty 19/01/2021      
8 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 06/01/2021      
9 Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 06/01/2021      
10 Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 19/10/2020      
11 Điều chỉnh thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 (Đã kiểm toán) 14/10/2020      
12 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua toàn văn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 23/09/2020