STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn Vũ Đức Toàn 23/08/2019      
2 Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2019 23/07/2019      
3 Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Thị Dịu Hòa 15/07/2019      
4 Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Quỳnh 15/07/2019      
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 20/06/2019      
6 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 11/06/2019      
7 NQ HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 10/06/2019      
8 Thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
9 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 06/06/2019      
10 Thông báo trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
11 Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 16/05/2019      
12 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 16/05/2019