STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Đơn từ nhiệm thành viên BKS 04/04/2019      
2 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT 04/04/2019      
3 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 23/01/2019      
4 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - TV HĐQT độc lập 28/12/2018      
5 Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Yên Dũng - thành viên HĐQT độc lập 11/12/2018      
6 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh 03/12/2018      
7 Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền 05/10/2018      
8 Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 11/09/2018      
9 Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 07/09/2018      
10 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 27/07/2018      
11 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ 16/07/2018      
12 Cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu ngày 11/6/2018 12/06/2018