STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phan Vũ Thanh kể từ ngày 09/9/2020 09/09/2020      
2 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu năm 2020 của Công ty 17/08/2020      
3 Công bố thông tin về việc Đính chính nội dung Tờ trình số 14/2020/KPF/TTr-HĐQT và Tờ trình số 18/2020/KPF/TTr-HĐQT ngày 20/3/2020 06/08/2020      
4 Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 17/06/2020      
5 Thông báo hủy bỏ hiệu lực GUQ CBTT cho bà Lưu Thị Phượng, ủy quyền CBTT cho bà Phạm Thị Thu Thảo 01/04/2020      
6 Bản cung cấp thông tin HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
7 NQ bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm TGĐ kiêm Người ĐDPL và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024 01/04/2020      
8 Quyết định của Cục trưởng Cục Thuế TP HN về việc xử phạt vi phạm hành chính 27/11/2019      
9 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu - Lê Anh Đức 04/11/2019      
10 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 01/11/2019      
11 Báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu - Trần Thị Dịu Hòa 31/10/2019      
12 Đăng ký lại người được ủy quyền công bố thông tin 17/10/2019