STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Thông báo trả cổ tức năm 2016 và 2017 bằng tiền 05/10/2018      
2 Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh phương án chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 11/09/2018      
3 Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2016 và 2017 07/09/2018      
4 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 27/07/2018      
5 Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ 16/07/2018      
6 Cổ đông nội bộ đăng ký bán cổ phiếu ngày 11/6/2018 12/06/2018      
7 Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 11/06/2018      
8 Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản 03/05/2018      
9 NQ HĐQT quyết định ông Vũ Văn Quân thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc 23/04/2018      
10 Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 11/04/2018      
11 Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 và mẫu dấu mới 20/03/2018      
12 Bản cung cấp thông tin người nội bộ được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 09/03/2018