STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 Đơn từ nhiệm của Trưởng BKS 08/02/2018      
2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 26/01/2018      
3 Nghị quyết HĐQT số 07/2018/KPF/NQ-HĐQT 25/01/2018      
4 Nghị quyết HĐQT số 06/2018/KPF/NQ-HĐQT 17/01/2018      
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9 Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty con của KPF 17/01/2018      
6 Nghị quyết HĐQT số 05/2018/KPF/NQ-HĐQT 12/01/2018      
7 Nghị quyết HĐQT số 04/2018/KPF/NQ-HĐQT 11/01/2018      
8 Nghị quyết HĐQT số 03/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
9 Nghị quyết HĐQT số 02/2018/KPF/NQ-HĐQT 10/01/2018      
10 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Công ty liên kết 06/01/2018      
11 Nghị quyết HĐQT số 01.2018 06/01/2018      
12 CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm 06/12/2017