STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 NQ HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 26/07/2017      
2 CBTT kí hợp đồng kiểm toán 14/07/2017      
3 Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 10/07/2017      
4 Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty 12/06/2017      
5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6 09/06/2017      
6 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 15/2016/NQ – HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Cường và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa làm thành viên HĐQT 27/02/2017      
7 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 17/2016/NQ- HĐQT về việc : Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam 27/02/2017      
8 KPF : Cổ đông Nguyễn Bích Phượng báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn 27/02/2017      
9 CBTT : Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2016/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của bà Nguyễn Thanh Hoa và từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Đoàn Minh Tuấn, bầu bổ sung ông Dương Minh Đức nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP 27/02/2017      
10 CBTT : Nghị quyết HĐQT số 19/2016/NQ- HĐQT thông qua đơn từ nhiệm TV.HĐQT của ông Nguyễn Hồng Quân từ ngày 21/11/2016, bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thành làm TV.HĐQT từ ngày 23/11/2016 27/02/2017      
11 CBTT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2016/NQ – KPF thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa từ ngày 25/11/2016, bầu bổ sung ông Đặng Quang Thái làm TV HĐQT từ ngày 25/11/2016 27/02/2017      
12 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 27/02/2017