STT Tên văn bản Ngày đăng Download/Xem
1 CBTT: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2016/NQ – KPF thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa từ ngày 25/11/2016, bầu bổ sung ông Đặng Quang Thái làm TV HĐQT từ ngày 25/11/2016 27/02/2017      
2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 27/02/2017