Xác định rõ trách nhiệm xã hội và có ý thứ về trách nhiệm với cộng đồng từ lâu đã là một ưu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF). Chúng tôi cam kết mang đến tác động tích cực không chỉ cho các đối tác liên quan của chúng tôi mà còn cho cả cộng đồng rộng lớn mà chúng tôi đang sống và làm việc.

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) đã góp phần không nhỏ trong công tác hỗ trợ giảm nghèo và nâng cao vị thế của người nghèo ở Việt Nam thông qua việc ủng hộ các chương trình y tế và giáo dục đại học. Đội ngũ lãnh đạo của KPF tin rằng phát triển không nên là một quá trình đơn độc trên con đường mà là một quá trình của sự đồng hành từ các thành viên trong Công ty cùng sự ủng hộ của cả cộng đồng.