Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Ngày đăng: 11/10/2021

Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài