KPF cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp cao nhất trong nước cũng như toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm các chính sách, thủ tục và hướng dẫn về đạo đức, hoạt động, kiểm soát tài chính, báo cáo và quản lý rủi ro. Chúng tôi cố gắng áp dụng các phương pháp này không chỉ trong công ty của chúng tôi, mà còn ở các công ty mà chúng tôi đầu tư, các công ty con.

Các công ty con, công ty liên kết của chúng tôi đều có các uỷ thác đầu tư của riêng họ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng các nhiệm vụ ủy thác cho các cổ đông và nhà đầu tư được thực hiện thành công. Chúng tôi đã thiết lập các chính sách và thủ tục để xử lý xung đột lợi ích tiềm ẩn và các vấn đề đạo đức khác một cách công bằng và minh bạch. Chúng tôi làm theo các quy định của các sàn chứng khoán mà trên đó các công ty chúng tôi kinh doanh và các quy định theo pháp luật Việt Nam.

Quản trị rủi ro là yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty và đóng vai trò then chốt trong sự thành công của của chúng tôi. Chúng tôi đã chuyên tâm thực hiện phân tích chiến lược kinh tế và chính trị, dự báo, tạo cơ sở cho các chiến lược đầu tư và điều hành trên toàn công ty. Rủi ro được quản lý ở mức đầu tư, danh mục đầu tư và nhóm thông qua các quy trình quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng các chính sách quản trị doanh nghiệp toàn diện tại chỗ là điều tối quan trọng để đảm bảo sự tin tưởng của khách hàng, các bên liên quan và thị trường khi nhắc tới KPF.